Nowy projekt szkoleniowy w ramach działania 8.2

1 kwietnia 2016

Miło nam poinformować, iż od 01.03.2016 roku rozpoczęliśmy realizację projektu szkoleniowego pod nazwą „Certyfikowane szkolenia informatyczne dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”, w ramach Osi priorytetowej: VIII. Edukacja, Działanie: 8.2 Uczenie się przez całe życie, na podstawie umowy między Projektodawcą, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Głównym celem projektu jest Podniesienie kompetencji 160 osób dorosłych (96K/64M) z województwa wielkopolskiego w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, poprzez szkolenia ECDL BASE i PROFILE, dostosowanie ich do potrzeb lokalnego rynku pracy i upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie do 31.12.2017r.

Realizacja celu głównego zostanie osiągnięta dzięki podniesieniu umiejętności w zakresie TIK do poziomu określonego wymaganiami szkolenia ECDL BASE i PROFILE u min. 90% ze 160 uczestników projektu (96K/64M) do 31.12.2017r. oraz sformalizowanie egzaminem zewnętrznym ECDL uzyskanych kwalifikacji TIK, poprzez szkolenia ECDL BASE i PROFILE przez min. 90% ze 160 uczestników projektu (96K/64M) do 31.12.2017 r.

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 – 31.12.2017 r.

Wartość projektu: 950 400,00 PLN, w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 89,90%.

Dofinansowanie UE: 807840,00 PLN.

Więcej szczegółów dotyczących projektu dostępnych jest na stronie www.szkolenieict.pl

Zapytania ofertowe dostępne są na stronie www.szkolenieict.pl

Wyniki postępowań dostępne są na stronie www.szkolenieict.pl