Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych

1 czerwca 2017

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

  • – jest w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3, tj. wykształceniem ponadgimnazjalnym), lub
  • – jest osobą w wieku 50 lat i więcej,
  • – jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na obszarze województwa podkarpackiego, (w tym również osoba bezrobotna i bierna zawodowo),
  • – z własnej inicjatywy zainteresowana zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych.

Formą wsparcia w ramach projektu są szkolenia komputerowe na poziomie A lub B – dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb Uczestników Projektu, zakończone programem formalnej oceny i certyfikacji osiągniętych kompetencji.

W ramach Projektu w uzasadnionych przypadkach zaplanowano również wsparcie dodatkowe:

  • – Zwrot kosztów dojazdu.
  • – Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

Okres realizacji projektu: od 01 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Wartość projektu wynosi: 1 016 232,00 zł.

Dofinasowanie projektu z UE wynosi:  914 608,79 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób starszych w obszarze TIK i języków obcych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Informacji udzielamy w Biurze Projektu:

Al. Piłsudskiego 40/15
35-001 Rzeszów
tel./faks 17 857 71 00
mail: pakk@pap.rzeszow.pl